10.2018 Wycieczka Rowerowa – Zaproszenie

Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej zaprasza do udziału w wycieczce rowerowej   21.10.2018. Zbiórka na parkingu przy Castoramie o godz. 11.00. W trakcie rajdu – wspólne grillowanie (prowiant własny). Trasę prowadzi Dawid Mistak.  Trasa: Gorzów-Chwalęcice-Santocko-Jezioro Marwicko- Marzęcin- Mironice-Kłodawa-Gorzów (ok. 60 km). Zapisy: deiv27@op.pl . W razie złej pogody może być odwołana.
 
 
REGULAMIN:

 

A. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Uczestnikiem rajdu może być każdy pełnoletni rowerzysta.
2. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
3. Długość i trudność trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy tak, aby nikt z uczestników nie pozostał sam na drodze.
4. W przypadku awarii roweru uniemożliwiającej udział w rajdzie, uczestnik odłącza się od grupy, po uprzednim poinformowaniu kierownika rajdu i wraca we własnym zakresie.
5. Długość i trudność trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy.

 

B. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

1. Przestrzeganie Karty Turysty, regulaminu rajdu oraz przepisów ruchu drogowego.
2.Posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego z obowiązującymi przepisami roweru (w tym konieczne zapasowej dętki lub łatek) i ubioru odpowiedniego do warunków pogodowych.
3.Wpisanie się na listę uczestników, stanowiące jednocześnie akceptację regulaminu rajdu.
4.Stosowanie się do uwag i wskazówek kierownika rajdu lub organizatora.
 5.Każdy uczestnik rajdu w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zachowanie na trasie. Nie utrudnia jazdy innym rowerzystom i nie stwarza zagrożeń.
6. Przygotowanie kondycyjne stosownie do długości oraz trudności trasy.
7.Pomaganie innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku oraz utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu.
8.Zabrania się uczestniczenia w rajdzie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie rajdu.
9.Zalecana jest jazda w kasku ochronnym i posiadanie kamizelki odblaskowej.
 

C. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w materiałach przygotowywanych przez PTTK w formie elektronicznej i drukowanej, jak również do umieszczenia swojego imienia, nazwiska na karcie uczestników.
2. Za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników bądź osoby trzecie, a także doznane przez uczestników nie z winy organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
3. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu kierownik rajdu lub organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu ze skutkiem natychmiastowym